Regulamin sklepu

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Czarnik Sp. z o.o.  (dalej: Sprzedawca)  za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Firma CZARNIK Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000007223, numer identyfikacji podatkowej - NIP: 813-32-07-477 /   NIP UE PL8133207477, nr statystyczny - Regon  691545230. Kapitał zakładowy: 350,000,00 zł
 3. CZARNIK prowadzi Sklep Internetowy działający pod adresem głównym www.bumerangi.pl
 4. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 5. Regulamin jest publikowany na stronie www.bumerangi.pl/regulamin_sklepu
 6. Przez Nabywcę należy rozumieć osobę nabywającą towary w sklepie  Internetowym, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulamin stosuje się odpowiednio; nie uwzględnia się regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
 8. Ceny podane w placówkach sklepów i Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto.
 9. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
 11. Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 13. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym regulaminem Sprzedawca będzie dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

ODBIÓR TOWARU

Czas realizacji zamówienia:

 1. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 2. Jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, typowy czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi jeden dzień roboczy. Decyduje data potwierdzenia zamówienia (moment, gdy zlecenie otrzymuje status Otrzymano potwierdzenie zamówienia).
 3. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:
  1. braku towaru w  magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,
  2. konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu oraz testowanie konfiguracji (zestaw),
  3. z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sprzedawcy).
 4. W przypadku, gdy zamówienie otrzymało status Otrzymano potwierdzenia zamówienia po godzinie 16-ej, zlecenie będzie oddane do realizacji w następnym dniu roboczym.
 5. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do anulowania zamówienia po 7 dniach w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą celem potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku pracownik Sklepu Internetowego skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki:

 1. Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Masterlink oraz Poczty Polskiej.
 2. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Do okresu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
 4. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 24 godziny w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 48 godzin. Towar domyślnie wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę w formularzu danych osobowych. Prawidłowe dostarczenie przesyłki znacznie ułatwi podanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywcę. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem dostawy osoby do tego upoważnionej dysponującej dokumentem tożsamości - składającego zamówienie, bądź działającej w jej imieniu.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca zobowiązany jest do naniesienia odpowiednich adnotacji w liście przewozowym i uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Brak adnotacji w liście przewozowym co do stanu przesyłki oznacza, że dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

Koszty dostawy:

Koszty dostawy są automatycznie doliczane w podsumowaniu formularza zamówienia w zależności od formy realizacji zamówienia. Koszty przesyłki Nabywca może obliczyć przed złożeniem zamówienia korzystając z Kalkulatora Kosztów Wysyłki znajdującego się na głównej stronie internetowej Sprzedawcy.

Sposób płatności:

 1. Pobranie

  Nabywca dokonuje płatności za przesyłkę kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru.

 2. Przedpłata (przelew)

  1. Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie Faktury Pro Forma. Faktura, na której podane są dane niezbędne do dokonania przelewu, zostaje przesłana Nabywcy drogą elektroniczną w dniu skompletowania całości zamówienia, przed wysłaniem przesyłki.
  2. Przesyłka zostanie wysłana w dniu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki).
  3. Nabywca powinien dokonać przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Faktury Pro Forma. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi dokonanie przelewu, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu.

BEZPIECZEŃSTWO

Danych osobowych:

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy przez firmę:

Nazwa firmy:
Ulica/miejscowość:
Poczta:
Województwo:
Powiat:
NIP:
REGON:
KRS:
www:
CZARNIK Sp.z o.o.
Langiewicza 33
35-021 Rzeszów
Podkarpackie
Rzeszów
813-32-07-477
691545230
0000007223

z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych.

Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
Jednocześnie Sprzedawca informuje, że Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania.